Nová stávková aplikácia
Online prenosy, animácie priebehu stretnutia...
Stiahnuť aplikáciu

Herný plán pre mob. zariadenia

Herný plán

Herný plán určuje spôsob a pravidlá hry Internetová kurzová stávka a Terminálová kurzová stávka spoločnosti SYNOT TIP, a.s, Továrenská štvrť 1467/24, Poprad – Matejovce 059 51, IČO: 36 472 565, spoločnosť zapísaná v OR OS v Prešove, oddiel: Sa, vložka č.: 10483/P pri prevádzkovaní stávkových hier – internetových kurzových stávok a terminálových kurzových stávok v súlade so zákonom č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
1. Základné pojmy:
Herný plán znamená herný plán schválený rozhodnutím Ministerstva financií SR vrátane všetkých príloh.

Kurzová stávka

Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá. Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti, alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, Virtuálne hry. Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom. Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv. Spoločnosť SYNOT TIP prijíma kurzové stávky prostredníctvom internetovej stránky www.synottip.sk (ďalej len IKS) alebo prostredníctvom stávkového terminálu (ďalej len TKS).


Neregistrovaný Hráč

Je Hráč, ktorý splnil podmienky účasti na hazardnej hre a môže sa zúčastniť na stávkovaní iba prostredníctvom TKS.

Registrovaný Hráč 

Je Hráč, ktorý je registrovaný v spoločnosti SYNOT TIP, vlastní Benefit kartu a môže sa zúčastniť na stávkovaní TKS aj IKS.


Kurz 

Kurzom sa určuje základná miera pravdepodobnosti dosiahnutia určitej príležitosti alebo sa zohľadňuje vplyv iných skutočností pri prijímaní stávky. Kurz určuje SYNOT TIP s presnosťou na dve desatinné miesta, ktorý môže byť premenlivý v čase. Kurzy alebo ich násobky sú základom pre stanovenie výherného pomeru.


Stávková príležitosť

je jeden z možných výsledkov stávkovej udalosti. Počet stávkových príležitostí je určený typom športových udalostí a nešportových udalostí (stávková udalosť s dvoma či troma možnými výsledkami) a rozhodnutím SYNOT TIPu o ich rozšírení (napr. presné výsledky)


Stávková spoločnosť

SYNOT TIP, a.s, Továrenská štvrť 1467/24, Poprad – Matejovce 059 51, IČO: 36 472 565, spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10483/P ( ďalej len SYNOT TIP )


Stávková udalosť

je športová alebo nešportová udalosť, ktorá je vybratá a zverejnená SYNOT TIPom. Každá udalosť musí mať svoje poradové číslo určené SYNOT TIPom


Tip

Pri zápasoch sa pre označenie základných tipov používajú symboly 1,2,0,10,02,12.
1 – výhra domáceho
2 – výhra hosťa
0 – remíza
10 – neprehra domáceho
02 – neprehra hosťa
12 – znamená, že zápas neskončí remízou


Akumulovaný tip

Akumulovaný tip je taký tip, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacero vzájomne nezávislých Tipov (ďalej len “Akumulovaný tip“); napr.: víťazstvo Federera nad Nadalom v stretnutí a celkové víťazstvo Federera v turnaji nie možné podať na jeden Tiket.


Kombi

Je kurzová stávka, ktorou SYNOT TIP umožňuje Hráčovi skrátený spôsob uzatvorenia viacerých stávok súčasne na jednom tikete. Systém sám vytvorí prostredníctvom generovania vzájomnou kombináciou celkový počet samostatných stávok podaných Hráčom podľa ním zvoleného počtu Stávkových príležitostí. Pripísanie výhier na S-konto Registrovaného Hráča v Kombi kurzových stávkach bude vykonané až po vyhodnotení všetkých kurzových príležitostí, ktoré Kombi obsahuje. V prípade Neregistrovaného Hráča sa tiket vypláca až po vyhodnotení všetkých kurzových príležitostí, ktoré Kombi obsahuje.


Tiket

Je elektronický záznam a potvrdenie o uzatvorenej TKS vytlačený zo stávkového terminálu Neregistrovanému Hráčovi. Tiket obsahuje tieto údaje:
- Názov prevádzkovateľa stávok
- Miesto (adresa), dátum a čas uzatvorenia stávky
- Číslo a názov stávkovej udalosti
- Tipovaný výsledok
- Kurz jednotlivých stávkových udalostí
- Celkový kurz
- Vklad
- Manipulačnú prirážku
- Možnú výhru
- Čiarový kód s číslom tiketu


Výpis stávky

Je vytlačený doklad o uzatvorenej stávke zo stávkového terminálu Registrovanému Hráčovi, ktorý povinne obsahuje tieto údaje, ktoré sa zároveň zobrazia aj v časti “Moje stávky”po prihlásení:
- Názov prevádzkovateľa stávok
- Miesto (adresa), dátum a čas uzatvorenia stávky
- Číslo a názov stávkovej udalosti
- Tipovaný výsledok
- Kurz jednotlivých stávkových udalostí
- Celkový kurz
- Vklad
- Manipulačnú prirážku
- Možnú výhru
- Čiarový kód s číslom tiketu


Prijímanie stávok

Prijímaním stávok sa rozumie dobrovoľné jednorazové uzatvorenie zmluvy medzi Registrovaným Hráčom a SYNOT TIPom, podľa stanovených pravidiel uvedených v tomto Hernom pláne. Za uzatvorenie zmluvy Registrovaným Hráčom je považovaný okamih prijatia stávky v počítačovej databáze SYNOT TIP. Výpis stávky je Registrovanému Hráčovi automaticky zobrazovaný v časti „Moje stávky“. Neregistrovanému Hráčovi sa pri zúčastnení na stávkovaní prostredníctvom TKS vytlačí zo stávkového terminálu tiket.


Cashout

Zmena stávky na základe požiadavky hráča, kedy zároveň dochádza k vyhodnoteniu stávky v dobe, kedy ešte nebola vyhodnotená niektorá (prípadne žiadna) príležitosť zaradená do stávky. Cashout môže prevádzkovateľ ponúknuť hráčom na každú už uzatvorenú stávku.
Podmienkou tejto ponuky je:
- uzatvorená stávka sa už nedá stornovať
- uzatvorená stávka neobsahuje príležitosť, ktorá bola stiahnutá z ponuky,
- uzatvorená stávka ešte nie je vyhodnotená ako prehratá
Po splnení podmienok je hráčovi ponúknutá možnosť vyplatenia výhry z takto zmenenej stávky zodpovedajúca násobku v stávke uvedených kurzov už zo správne tipovaných príležitostí a prevádzkovateľom určteného koeficientu Cashout. Koeficient Cashout je nenárokovateľný, jeho výška je pohyblivá. Výšku koeficientu určuje prevádzkovateľ.


Live stávky

Stávky, ktoré sú prijímané na Stávkové udalosti po ich začiatku, teda v priebehu Stávkovej udalosti,


Vklad

je vsadená suma Registrovaným Hráčom pri uzatváraní IKS aj TKS, ktorá je odpočítaná z S-konta alebo bodového konta Registrovaného Hráča v okamihu uzatvorenia stávky. V prípade Neregistrovaného Hráča pri uzatváraní TKS je odpočítaný z aktuálneho kreditu stávkového terminálu.


Výhra

je realizovaná Potencionálna výhra, predčasne vyplatená výhra pri využití ponuky Cashout zo strany prevádzkovateľa alebo prípadne krátená Potencionálna výhra na základe príslušných ustanovení Herného plánu o vrátení Stávok.


Manipulačná prirážka

je suma percentuálne určená z výšky stávky, ktorú si stávková kancelária berie ako poplatok za svoje služby.


S – konto

je peňažné konto Registrovaného Hráča, ktoré slúži na prevádzanie vkladov a výhier bezhotovostným (bankovým) prevodom.


Vernostné konto

Je bodové konto Registrovaného Hráča na ktoré sa pripisujú Registrovanému Hráčovi po splnení určitých podmienok daných SYNOT TIPom body, ktoré môže  Registrovaný Hráč použiť na podanie Tiketu, zvýhodnenie IKS aj TKS alebo výmenu za vecné ceny.


Benefit karta

Je to karta, ktorú získa Registrovaný Hráč po zaregistrovaní sa na www.synottip.sk, mobilnej aplikácií alebo na Stávkovom terminály. Jedinečné číslo Benefit karty slúži Registrovanému Hráčovi k zmene registračných údajov a aj ako overovací údaj pri zabudnutí hesla.


Stávkový terminál

Stávkový terminál je terminál, na ktorom môže Hráč uzatvoriť stávky na stávkové udalosti ( ďalej len TNT ).


Výsledok Stávkovej udalosti

Je výsledok získaný z oficiálnych zdrojov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke a v TNT. Oficiálny protest voči výsledku má odkladný účinok. Na následné opravné prostriedky nie je braný zreteľ.


Poukážka

Je doklad vytlačený z TNT pre Neregistrovaného Hráča na sumu, ktorá mu nebola vyplatená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Platnosť poukážky je 30 dní.


Mobilná aplikácia

Jedná sa o aplikáciu, ktorú je možné voľne stiahnuť z internetovej stránky spoločnosti na základe načítania QR kódu pre operačné mobilné systémy iOS a Android. Mobilná aplikácia odráža stránku www.synottip.sk optimalizovanú pre mobilné zariadenia.


Virtuálne hry

sú stávky počítačom simulovaných udalostí. Výsledok je určený náhodným generátorom (random number generator - RNG) a následne zobrazený pomocou animovanej grafiky alebo prehratý celý, prípadne z  fragmentov záznamu skutočného podujatia. Virtuálne Hry sú Plochá Dráha (záznamy skutočných pretekov) a Dostihy, Futbal, Superautá  (počítačom vygenerované záznamy udalostí - virtuálny šport).

 

2. Účasť na kurzových stávkach a stávkovanie  na TNT

2.1. SYNOT TIP  prevádzkuje kurzové stávky prostredníctvom IKS a TKS
2.2. Stávkovania sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré:
a) nie sú mladšie ako 18 rokov. V opodstatnených prípadoch má SYNOT  TIP právo požiadať Registrovaného Hráča o preukázanie veku dokladmi totožnosti,,
b) v prípade prijímania stávok prostredníctvom internetu, sú vlastníkmi osobného účtu zriadeného v ktorejkoľvek banke na území Slovenskej republiky,
c) nie sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony,
d) nie sú zamestnancami SYNOT TIPu, prípadne členmi orgánov (predstavenstvo, dozorná rada) ani ich rodinnými príslušníkmi či osobami blízkymi,                                                                                                
e) nie sú osoby stanovujúce kurzy alebo poskytujúce informácie pre stanovenie kurzu alebo ich rodinnými príslušníkmi či osobami blízkymi,
2.3. Hráč je povinný oboznámiť sa s Herným plánom, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach SYNOT TIP a prevádzkach, kde je umiestnený TNT. Neznalosť Herného plánu nemá vplyv na platnosť stávok uzavretých prostredníctvom IKS a TKS. Pri rozhodovaní prípadných sporov nemôže byť prihliadané na okolnosť, že  Hráč ustanovenia Herného plánu nepozná alebo si ich inak vykladá. Autorizovaný výklad tohto Herného plánu podáva SYNOT TIP v súčinnosti s Ministerstvom financií a takýto výklad je pre účastníkov stávky záväzný.
2.4. Hráč môže uzavrieť so SYNOT TIPom aj viac kurzových stávok súčasne.
2.5. Hráč uzavretím každej stávky potvrdzuje, že je oboznámený s ustanoveniami tohto Herného plánu a plne ich rešpektuje. Pravidlá tohto Herného plánu sú záväzné pre vzťah medzi Hráčom a SYNOT TIPom.
2.6. SYNOT TIP je povinný zachovávať mlčanlivosť o Hráčoch a ich účasti na hre. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady konania pred štátnymi orgánmi a tiež v prípade súhlasu Hráča.
2.7. Stávka je po uzatvorení platná, pokiaľ ju z platnosti nevylučuje Herný plán.

 

3. Stávkové udalosti a Stávkové príležitosti

3.1. K jednej Stávkovej udalosti sa môže vzťahovať viac Stávkových príležitostí.
3.2. SYNOT TIP vypisuje Stávkové príležitosti na nasledujúce typy Stávkových udalostí:

a) športové stávkové udalosti (súťaže a preteky) a Virtuálne Hry ( Plochá Dráha, Dostihy, Futbal, Superautá) 
b) nešportové stávkové udalosti. Nešportovými stávkovými udalosťami sú podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločenské, politické alebo iné udalosti verejného záujmu, ak tieto neodporujú dobrým mravom. SYNOT TIP môže vypísať stávky súvisiace s výsledkom nasledovných nešportových udalostí:

I. súťaže dievčenskej a ženskej krásy organizované na území Slovenskej republiky, založené na hlasovaní odbornej poroty alebo divákov

- stávka na víťazku súťaže,
- stávka na poradie prvých troch finalistiek (Miss Slovensko, I. Vicemiss a II. Vicemiss),
- stávka na Miss Sympatia,
- stávka na Miss Internet a
- stávka na Miss SYNOT TIP.
II. súťaže speváckych talentov v speváckej súťaži SUPERSTAR organizovanej na území Slovenskej republiky a Českej republiky, založené na hlasovaní odbornej poroty alebo divákov
- stávka na víťaza súťaže
- stávka na pohlavie víťaza
- stávka na lepšie celkové umiestnenie
III.  súťaže talentov v súťaži Česko Slovensko má talent organizovanej na území Slovenskej republiky  a Českej republiky, založené na hlasovaní odbornej poroty alebo divákov
- stávka na víťaza súťaže
- stávka na pohlavie víťaza
- stávka na lepšie celkové umiestnenie
IV. voľba predsedu samosprávneho kraja na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním, organizovaná na území Slovenskej republiky
- stávka na víťazov volieb v jednotlivých samosprávnych krajoch
 V. voľba prezidenta Slovenskej republiky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním
-   stávka na víťaza volieb
-   stávka na postup do 2. kola
-   stávka na skutočnosť, kto získa viac hlasov v 1. kole
-   stávka na percentuálnu účasť voličov
VI.  voľby do národnej rady Slovenskej republiky
- stávka na celkové poradie strán
- stávka na skutočnosť, ktorá strana získa viac percent
- stávka na počet zvolených poslancov za stranu
- stávka na počet strán zvolených do parlamentu
VII.  voľba pápeža
- stávka na víťaza voľby pápeža
- stávka, z ktorého kontinentu bude pápež
- stávka na meno, ktoré si zvolí pápež
- stávka, na ktorý deň konkláve bude pápež zvolený
VIII.  udeľovanie filmových cien OSKAR v kategóriách
- stávka na víťaza v kategórií najlepší film
- stávka na víťaza v kategórií najlepší cudzojazyčný film
-   stávka na víťaza v kategórií najlepší animovaný film
-   stávka na víťaza v kategórií najlepší režisér
-   stávka na víťaza v kategórií najlepší herec v hlavnej úlohe
-   stávka na víťaza v kategórií najlepší herec vo vedľajšej úlohe
-   stávka na víťaza v kategórií najlepšia herečka v hlavnej úlohe
-   stávka na víťaza v kategórií najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe
IX.   anketa Športovec roka  na základe najvyššieho počtu udelených bodov od Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov organizovaná na území Slovenskej republiky
- stávka na víťaza ankety
X.    odovzdávanie prestížnych hudobných cien Slávik na základe najvyššieho počtu získaných bodov, založené na hlasovaní odbornej poroty alebo divákov
- stávka na absolútneho Slávika
XI. anketa popularity osobností a televíznych programov vysielaných slovenskými televíznymi stanicami – OTO na základe najvyššieho počtu udelených hlasov divákov
      - stávka na moderátora/ku TV spravodajstva
      - stávka na redaktora/ku TV spravodajstva
      - stávka na komentátora/ku TV športu
      - stávka na moderátora/ku TV športu
      - stávka na osobnosť TV publicistiky
      - stávka na moderátora/ku TV programov
      - stávka na speváka
      - stávka na speváčku
      - stávka na hudobnú skupinu
      - stávka na herca
      - stávka na herečku
      - stávka na seriál roka
      - stávka na program roka
      - stávka na zábavný program
 
3.3. SYNOT TIP  vypisuje nasledujúce druhy Stávkových príležitostí:
      
a) Stávková príležitosť s dvoma možnými výsledkami
b) Stávková príležitosť s troma možnými výsledkami
c) Stávková príležitosť na Handicap
d) Stávková príležitosť na počet gólov počas zápasu, setov, kariet v zápase, presný výsledok stretnutia, polčas/koniec, 1. polčas, 2. polčas, postup, prvý roh zápasu, prvá žltá karta, prvá červená karta, počet gólov v zápase, počet žltých kariet, oba tímy strelia gól, postup po predĺžení, hráč dá gól, držanie lopty (v %), penalta v stretnutí, viac gólov v polčase, viac rohov v polčase, 1. tretina, 2. tretina, 3. tretina, 1. set, 2. set, 3. set., a pod.
3.4. SYNOT TIP  vypisuje Stávkové udalosti na základe oficiálneho rozpisu štartových listín, rozlosovania súťaží či iných oficiálnych podkladov. Pri vypisovaní priradí Stávkovej udalosti číselný kód.
3.5. Vypísané Stávkové udalosti SYNOT TIP uverejňuje na internetových stránkach www.synottip.sk , a v ponuke na TNT.
3.6. SYNOT TIP nie je povinný Hráčovi poskytovať doplnkové informácie o Stávkových udalostiach (napr. informácie o neutrálnom ihrisku, type povrchu, zranení hráčov, uzatvorení hľadiska a pod.)
3.7. V prípade pochybnosti spočívajúcej v nejednoznačnej identifikácií  uzavretej Stávky je Hráč povinný vyžiadať si pred uzavretím tejto Stávky vysvetlenie. Na reklamácie týkajúce sa nesprávnej identifikácie (Zhodné mená, nejednoznačné pomenovanie, skratky, nepochopenie predmetu Stávky a pod) nebude braný zreteľ.


4. Kurzy

4.1. Výhernú sumu Stávky možno presne určiť ako súčin Vkladu a Kurzu prislúchajúceho ku konkrétnej stávkovej príležitosti (resp. výsledného kurzu Stávky ak ide o stávky na viacero stávkových udalostí).
4.2. Kurzy sú premenlivé. SYNOT TIP uskutočňuje priebežne zmenu Kurzov v závislosti hlavne na zmenách očakávania výsledkov Stávkovej udalosti a na množstve a povahe uzatvorených Stávok na príslušnú Stávkovú udalosť. Zmeny Kurzov nemajú vplyv na už prijaté Stávky.
4.3. Kurzy sú uverejňované priebežne. Pri zmenách Kurzov sú platné a záväzné tie Kurzy, ktoré sú zaznamenané pri prijatí Stávky v centrálnom systéme SYNOT TIP.
4.4. SYNOT TIP priradí pri prijatí Stávky Kurz zaznamenaný v centrálnom systéme. V prípade sporu je rozhodujúci Kurz uvedený na tikete, resp. na  výpise stávky.
4.5. SYNOT TIP môže zvýhodniť Kurz formou percentuálneho zvýšenia. Podmienky, za ktorých je poskytované toto zvýhodnenie, musí SYNOT TIP zverejniť dopredu a toto zvýhodnenie musí byť uvedené na tikete, resp. na výpise stávky a zaznamenané v centrálnom systéme SYNOT TIP.
4.6. Jednotlivé Stávkové udalosti  majú kurz vypísaný na dve desatinné miesta.

 

5. Tipy

5.1. SYNOT TIP pre každú Stávkovú udalosť vypíše niektoré možné výsledky, ako jednoduché alebo zložené Tipy. Na Tip, na ktorý sa prijímajú Stávky, SYNOT TIP  uverejňuje Kurz.
5.2. Jednoduchý Tip je jeden z možných výsledkov Stávkovej udalosti. Výhra nastáva pri zhode vyhláseného výsledku Stávkovej udalosti s jednoduchým Tipom.
5.3. Zložený Tip je súhrn niekoľkých možných výsledkov Stávkovej udalosti. Výhra nastáva pri zhode vyhláseného výsledku Stávkovej udalosti s akýmkoľvek výsledkom Zloženého tipu.
5.4. SYNOT TIP  vypisuje  nasledujúce druhy zložených Tipov:
a)  zložený Tip v Stávkovej udalosti s troma či viacerými možnými výsledkami (napr. Tip na výhru domácich alebo remízu)
b) zložený Tip na interval výsledkov Stávkovej udalosti s číselným výsledkom (napr. umiestnenie na 1. až 5. mieste)                                                     
5.5. Tipy na Virtuálne hry, je možné kombinovať na jednom tikete len v rámci kategórie Virtuálne hry

 

6. Akumulované Tipy

6.1. Akumulovaný tip je Tip, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých Stávkových udalostí súčasne (ďalej len “Akumulovaný tip“)
6.2. Výhra pri Akumulovanom tipe nastáva v prípade Výhry všetkých Stávkových udalostí tvoriacich Akumulovaný tip.
6.3. Kurz Akumulovaného tipu je rovný súčinu Kurzov všetkých Stávkových udalostí tvoriacich Akumulovaný tip.
6.4. O závislosti Tipov informuje účastníka hazardnej hry prevádzkovateľ pri prijímaní stávky. Závislé tipy sú také, kedy výsledok jedného priamo či nepriamo podporuje výsledok druhého (napr. víťazstvo jedného tenistu v semifinále turnaja je závislý tip k jeho celkovému víťazstvu v turnaji). Ak je prevádzkovateľ oprávnene presvedčený, že akumulovaná stávka nie je zložená z nezávislých tipov, je povinný stávku odmietnuť.

 

7. Kombi

7.1. Kombi je Tip, ktorým SYNOT TIP umožňuje Hráčovi skrátený spôsob uzatvorenia viacerých Stávok súčasne na jednom tikete (ďalej len „Kombi“).
7.2. Výhra v Kombi nastáva, ak nastane Výhra v ktorejkoľvek Stávke uzatvorenej pomocou Kombi. Pri viacerých Výhrach sa jednotlivé Výherné sumy sčítajú.
7.3. SYNOT TIP ponúka hlavne Kombi všetkých vzájomne rôznych Akumulovaných tipov tvorených práve dvomi (tromi, štyrmi atď. podľa požiadavky hráča) Stávkovými udalosťami s Klientom daného zoznamu Stávkových udalostí.

7.4. O nezávislosti Tipu rozhoduje Stávková spoločnosť pri prijímaní stávky. Ak má Stávková spoločnosť za to, že Akumulovaný tip nie je zložený z nezávislých Tipov, je povinná Stávku odmietnuť

 

8. Obmedzenie Vkladov a Výherných čiastok

8.1. Vklad na jednu Stávku je vždy celočíselným násobkom 0,01 €
8.2. Minimálny Vklad na jeden Tiket je 0,50 €
8.3. Maximálna možná výhra na jeden Tiket je 150 000 €,
8.4. SYNOT TIP môže pre niektoré spôsoby prijímania Stávok alebo pre niektoré Stávkové udalosti  stanoviť obmedzenie výšky Vkladov a Výherných čiastok rozdielne.  Obmedzenie je vždy zobrazené pri Stávkovej  udalosti malým písmenom i (ako informácia), ktorá znamená, že je pri nej uvedený maximálny možný vklad, alebo maximálny možný kurz, atď., na danú Stávkovú udalosť, ktoré je Hráčovi vždy vhodným spôsobom oznámené a vždy  viditeľné.
8.5. Manipulačná prirážka sa pri výpočte výšky výhry nezohľadňuje.

 

9. Zmluva o účasti na kurzovom stávkovaní

9.1. Zmluvu o účasti na kurzovom stávkovaní môže so SYNOT TIPom uzatvoriť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre stávkovanie podľa odseku 2.2.
9.2. Fyzická osoba uzatvorí zmluvu o účasti na  kurzovom stávkovaní na stránkach SYNOT TIP v časti „nová registrácia“ vyplnením registračného formulára a jej súhlasom  s Herným plánom a s prehlásením o dovŕšení veku 18 rokov alebo na stávkovom terminály v časti „Registrácia“.

 

10. Overenie identity Hráča

10.1. Registrovaný Hráč zaregistrovaný pre hru IKS sa na internetovú stránku  www.synottip.sk prihlási pomocou prihlasovacích údajov poskytnutých SYNOT TIPom a pre TKS pomocou Benefit karty a kódom PIN
10.2. Registrovaný Hráč je povinný chrániť heslo pred stratením a pred prezradením. Registrovaný Hráč zodpovedá za zneužitie hesla.
10.3. Registrovaný Hráč si môže zmeniť prihlasovacie údaje, t.j. meno a heslo. SYNOT TIP môže pre zvýšenie bezpečnosti vyžadovať pravidelnú zmenu hesla. 
10.4. SYNOT TIP  je z dôvodu ochrany Registrovaného Hráča oprávnená zablokovať účasť v hre IKS v prípade, že zistí trikrát po sebe nasledujúce nesprávne zadanie hesla.

 

11. Evidencia peňažných prostriedkov Registrovaného Hráča

11.1. Registrovaný Hráč  zasiela za účelom účasti v hre zálohu na Vklady na bankový účet SYNOT TIPu.  SYNOT TIP eviduje ním zaslané peňažné prostriedky na jeho stávkovom konte (ďalej len S-konto) oddelene od vernostného konta a zaznamenáva akýkoľvek pohyb v tejto evidencii,  pripísanie Výhernej sumy alebo zálohy na Vklady, odrátanie Vkladu, vyplatenie peňažných prostriedkov a pod.
11.2. Každý Registrovaný Hráč môže mať len jedno S-konto. Registrovaný Hráč, ktorý už uzavrel zmluvu o účasti na kurzovom stávkovaní so SYNOT TIPom a zaregistroval sa v hre IKS a TKS sa nemôže zaregistrovať pod iným menom alebo uzatvárať Stávky v mene iného Registrovaného Hráča. Ak Registrovaný Hráč toto pravidlo poruší, je SYNOT TIP oprávnená zrušiť všetky uzatvorené Stávky a prípadne zrušiť všetky výhody spojené s uzatvorenou zmluvou o účasti na kurzovom stávkovaní.
11.3. Každému Registrovanému Hráčovi je vedený prehľad o pohyboch na S-konte vedenom na jeho meno. Za účelom kontroly je umožnené Registrovanému Hráčovi do S-konta nahliadať.
11.4. Peňažné prostriedky evidované na S-konte zostávajú majetkom Registrovaného Hráča, respektíve pohľadávkou Registrovaného Hráča voči SYNOT TIP, a SYNOT TIP je povinná vyplatiť tieto peňažné prostriedky alebo ich časť, ak o ich výplatu Registrovaný Hráč požiada.
11.5. SYNOT TIP zasiela peňažné prostriedky Registrovanému Hráčovi bez zbytočného odkladu po získaní pokynu k výplate a to bezhotovostným prevodom na účet v banke uvedený Registrovaným Hráčom.

 

12. Prijímanie Stávok

12.1. Stávky na  IKS , TKS  sa prijímajú prostredníctvom verejného servera umožňujúceho diaľkový prístup neobmedzenému okruhu osôb v sieti internet, na základe zmluvy o účasti na  kurzovom stávkovaní uzatvorenej medzi Registrovaným Hráčom a SYNOT TIPom, po následnej registrácií a  prevode finančných prostriedkov  Registrovaného Hráča na S-konto.
12.2. Stávky na Virtuálne hry sú osobitným druhom stávok na výsledky pretekov áut, pretekov motoriek, dostihov a futbalu, ktoré je možné uzatvárať prostredníctvom TKS na určených TNT a prostredníctvom IKS; pred každou Virtuálnou hrou sa zobrazí informácia o kurzoch pre nasledujúcu Virtuálnu hru. Virtuálne hry sú prehrávané zo záznamu vybrané náhodne generátorom. Hráč má dostatočné množstvo času na uzatvorenie vybranej stávkovej udalosti a stávky sa uzatvárajú na výhru, umiestnenie alebo poradie v jednotlivých Virtuálnych hrách. Po uzatvorení stávok, systém automaticky vyberie náhodný pretek či zápas, ktorý sa premietne na horných obrazovkách stávkového terminálu alebo na internetovom portáli v sekcii na to určenej.  Výsledok Virtuálnych hier  je pre spoločnosť SYNOTTIP záväzný. SYNOT TIP po vyhodnotení a vyhlásení výsledku vyplatí výhru v prípade, že tiket je výherný. Pre Virtuálne hry ako osobitný druh stávok je obmedzená výška minimálneho vkladu vo výške 1€, maximálneho vkladu vo výške  100 €, obmedzenie výhry pre jednoduchý tip je vo výške 5000 €. Storno na prijaté stávky Virtuálnych hier nie je možné vykonať.
12.3. Uzatvorenú stávku môže hráč zmeniť len na základe dohody so SYNOT TIP-om prostredníctvom predčasnej výplaty výhry tzv. Cashout. Cashout sa nepovažuje za uzatvorenie novej stávky, ale je dodatkom k už uzatvorenej stávke, ktorú môže hráč využiť. Dohoda o Cashoute vzniká na základe prijatej žiadosti hráča o využití Cashoutu, a to okamihom, kedy hráč akceptuje predloženú ponuku prevádzkovateľa o Cashoute, ktorá spočíva v návrhu novej výšky výherného pomeru po úprave kurzov už vyhodnotených a správne tipovaných príležitostí o koeficient Cashout. Potvrdením tejto dohody hráčom sa stávka stáva vyplatenou, bez možnosti uplatnenia ďalších nárokov na výplatu a bez možnosti spätného vrátenia stávky pred uzatvorením dohody s využitím Cashout. Výška výhry pri využití Cashoutu nemôže byť nikdy vyššia ako pôvodná potenciálna výhra. V prípade, že hráč návrh dohody o Cashoute nepríjme, k dohode o Cashoute nedôjde a uzatvorená stávka zostáva platná bez zmeny.
12.4. Stávky na TKS sú prijímané iba od osôb starších ako 18 rokov Neregistrovaný Hráč pred uzavretím stávky potvrdením v programe čestne prehlási, že je starší ako 18 rokov. V opačnom prípade program neumožní uzatvoriť stávku. V prípade Registrovaného Hráča sa pri podávaní stávky vek už nekontroluje.

 

NEREGISTROVANÝ HRÁČ:

Vklad v hotovosti:
a) Neregistrovaný Hráč si z ponuky vyberie jednu alebo viac udalostí, ktoré chce tipovať a označí tip
b) Po skontrolovaní výberu udalostí stávkujúci potvrdí výber, vložením peňazí určí vklad
c) V rámci kreditu môže Neregistrovaný Hráč vytvoriť jeden alebo viac tiketov
d) Pred potvrdením stávky musí zaškrtnúť pole, že súhlasí s herným plánom, všeobecnými obchodnými podmienkami a s tým , že dovŕšil vek 18 rokov
e) Po potvrdení stávky si Neregistrovaný Hráč prevezme z TNT tiket
f) Tiket je ihneď automaticky spracovaný v centrále a skontrolovaný oprávnenými osobami

Vklad načítaním výherného tiketu alebo poukážky:
a) Bez pomoci obsluhy si Neregistrovaný Hráč na  TNT načíta výherný tiket alebo poukážku do kreditu
b) Neregistrovaný Hráč si z ponuky vyberie jednu alebo viac udalostí, ktoré chce tipovať a označí tip
c) Po skontrolovaní výberu udalostí stávkujúci potvrdí výber a určí vklad
d) V rámci kreditu môže Neregistrovaný Hráč vytvoriť jeden alebo viac tiketov
e) Pred potvrdením stávky musí zaškrtnúť pole, že súhlasí s herným plánom, všeobecnými obchodnými podmienkami a s tým , že dovŕšil vek 18 rokov
f) Po potvrdení stávky si Neregistrovaný Hráč prevezme z TNT tiket
g) Tiket je ihneď automaticky spracovaný v centrále a skontrolovaný oprávnenými osobami

 

REGISTROVANÝ HRÁČ:

a) Registrovaný Hráč si vloží do TNT svoju Benefit kartu a pomocou PIN kódu sa prihlási
b) Registrovaný Hráč si z ponuky vyberie jednu alebo viac udalostí, ktoré chce tipovať a označí tip
c) Po skontrolovaní výberu udalostí Registrovaný Hráč potvrdí výber a určí vklad
d) V rámci kreditu S-konta môže Registrovaný Hráč vytvoriť jeden alebo viac tiketov
e) Po potvrdení stávky si Registrovaný Hráč prevezme z TNT výpis stávky
f) Výpis stávky je ihneď automaticky spracovaný v centrále a skontrolovaný oprávnenými osobami
12.5. Pred podaním Stávky sa Registrovaný Hráč prihlási svojím prihlasovacím menom a heslom. SYNOT TIP po úspešnom overení identity Registrovaného Hráča rozhodne o prijatí alebo odmietnutí Stávky.
12.6. Vklad sa pri podaní Stávky hradí z S-konta Registrovaného Hráča.
12.7. Stávka je prijatá v okamihu jej zaznamenania v centrálnom systéme SYNOT TIP. Registrovaný Hráč si vo vlastnom záujme prekontroluje všetky údaje uvedené na výpise stávky a Neregistrovaný Hráč na tikete. V prípade zistených nesprávnych údajov uplatní reklamáciu ihneď, t.j. pred opustením miesta, kde bola stávka uzavretá.
12.8. O prijatí alebo odmietnutí Stávky je Registrovaný Hráč bez zbytočného odkladu informovaný na internetových stránkach SYNOT TIPu , alebo na TNT počas podávania stávky. Neregistrovaný Hráč je o prijatí alebo odmietnutí Stávky informovaný  na TNT počas podávania stávky.
12.9. Príjem stávok a výplatu výhier je zakázané vykonávať na Veľký piatok, 24. a 25. decembra a v čase trvania štátneho smútku.
12.10. SYNOT TIP má právo zastaviť prijímanie Stávok na niektorú zo Stávkových udalostí, prípadne pre ňu požadovať alebo zakázať Akumulované tipy, či inak obmedziť prijímanie Stávok (obmedziť výšku Vkladu, stanoviť limit Výhernej sumy a pod.).
12.11. Prijímanie Stávok na danú Stávkovú udalosť končí v dobe uverejnenej SYNOT TIPom, najneskôr však do doby začiatku Stávkovej udalosti, prípadne tej jej časti (napr. tretiny či polčasu zápasu), ku ktorej sa Stávková udalosť vzťahuje. Na Stávkové udalosti označené ako Live Stávky môže SYNOT TIP prijímať Stávky v priebehu zahájenej športovej súťaže alebo pretekov.
12.12. Pokiaľ Hráč podá viacero zhodných Stávok, potom s týmito Stávkami môže byť nakladané ako s jedinou, vrátane obmedzenia Výhernej sumy podľa odseku 8.3. SYNOT TIP si vyhradzuje právo zrušiť platnosť tých Stávok, u ktorých by nastal dôkaz  z tajnej dohody medzi dvoma či viacerými Hráčmi.
12.13. Stávku je SYNOT TIP  povinný odmietnuť v prípade, že:
a)  Hráč neposkytne všetky potrebné údaje, alebo tieto údaje trpia inými nedostatkami
b)  nie je zabezpečená úhrada zálohy na Vklad vopred
c)  skončila doba pre príjem Stávok na danú Stávkovú udalosť
d)  príjem Stávok na Stávkovú udalosť bol pozastavený či inak obmedzený
12.14. Ak SYNOT TIP neodmietne Stávku v prípade, kedy dokázateľne bola povinná ju odmietnuť podľa:
a) odseku 12.13 a) a b), je takáto Stávka neplatná a SYNOT TIP Hráčovi vráti Vklad
b) odseku  12.13  c)  a  d), je takýto Tip neplatný, bude vyhodnotený s kurzom 1.
c)   odseku 6.4. (nezávislosť tipov), Prevádzkovateľ vyhodnotí v akumulovanej stávke s kurzom 1 čo najmenší počet Tipov tak, aby medzi zostávajúcimi neboli žiadne, ktoré sú zjavne závislé. Tipy pre vyhodnotenie s kurzom 1 vyberá prevádzkovateľ po vyhlásení výsledkov všetkých obsiahnutých stávkových príležitostí, a to čo najvýhodnejšie pre účastníka hazardnej hry 
12.15. SYNOT TIP má právo neprijať Stávku od osoby, ktorá porušuje Herný plán alebo podmienky Zmluvy o účasti na kurzovom stávkovaní. Ak bude zastavené prijímanie Stávok vplyvom mimoriadnych okolností, nevzniká Hráčovi nárok na náhradu škody ani akékoľvek iné právo, pokiaľ to Herný plán nepripúšťa. Ak tento herný plán neustanovuje inak, riadne uzatvorenú stávku môže Hráč zrušiť (stornovať) do piatich minút od jej uzatvorenia, maximálne však do času ukončenia prijímania stávok tipovanej udalosti, t.j. 10 minút pred začatím Stávkovej udalosti a to tým spôsobom, že zavolá na Call centrum SYNOT TIPu 0800 198 198 a bude žiadať opravu, prípadne zrušenie stávky. V tomto prípade sa vráti Vklad Hráčovi aj s Manipulačnou prirážkou.
12.16. Každému Registrovanému Hráčovi je vedený prehľad o jeho uzatvorených Stávkach. Za účelom kontroly je umožnené Hráčovi do prehľadu nazrieť.
12.17. Pri akýchkoľvek sporoch ohľadne prijatých Stávok je rozhodujúca evidencia SYNOT TIPu.
12.18. Kurzové stávky podávané v SYNOT TIPe sa prijímajú a vyplácajú iba v mene Euro.
12.19. SYNOT TIP nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či straty, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z dôvodu náhodného alebo úmyselného poškodenia webových stránok alebo ich obsahu. SYNOT TIP nezodpovedá za nezrealizované alebo neskoro zrealizované operácie, ak tieto vzniknú zlyhaním elektronických komunikačných sietí, nesprávnou obsluhou webových stránok alebo inými technickými problémami. SYNOT TIP nezodpovedá za zneužitie stránok Hráčom alebo treťou osobou ani za škody spôsobené Hráčovi alebo tretej osobe, ak tieto vznikli nesprávnou interpretáciou alebo chybami v obsahu webových stránok, ktoré pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol SYNOT TIP ovplyvniť.
12.20. Manipulačná prirážka na akékoľvek vklady pri prevádzkovaní TKS predstavuje výšku 5% z Vkladu. Manipulačná prirážka na akékoľvek vklady pri prevádzkovaní IKS predstavuje výšku 0% z Vkladu . SYNOT TIP je oprávnený zmeniť výšku Manipulačnej prirážky, pričom o tejto skutočnosti je povinný vopred informovať Ministerstvo financií SR a príslušný orgán dozoru (daňový úrad).
12.21. Manipulačná prirážka na akékoľvek vklady pri prevádzkovaní Live stávok prostredníctvom IKS a TKS predstavuje výšku 0% z Vkladu. SYNOT TIP je oprávnený zmeniť výšku Manipulačnej prirážky, pričom o tejto skutočnosti je povinný vopred informovať Ministerstvo financií SR a príslušný orgán dozoru (daňový úrad).
12.22. Manipulačná prirážka na akékoľvek vklady pri prevádzkovaní Virtuálnych hier prostredníctvom TKS a IKS predstavuje 0% z Vkladu. SYNOT TIP je oprávnený zmeniť výšku Manipulačnej prirážky, pričom o tejto skutočnosti je povinný vopred informovať Ministerstvo financií SR a príslušný orgán dozoru (daňový úrad).
12.23. Ak vzhľadom na uplatňovanú Manipulačnú prirážku nastane situácia, že vsadenú sumu, ktorá je predmetom platby nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných bankoviek a mincí, sa táto zaokrúhľuje tak, aby túto cenu bolo možné zaplatiť platnými bankovkami a mincami. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok platby, ktorý sa rovná polovici, alebo je vyšší ako polovica nominálnej hodnoty najnižšej platnej mince sa zaokrúhľuje nahor.

 

13. Live Stávky

13.1. Stávky, ktoré sú prijímané na Stávkové udalosti po ich začiatku, teda v priebehu Stávkovej udalosti, sú ďalej označované ako Live Stávky. Live stávky môžu podávať Registrovaní Hráči a to buď na webových stránkach spoločnosti SYNOT TIP po úspešnom prihlásení sa prihlasovacími údajmi alebo na TNT po prihlásení sa pomocou Benefit karty a kódom PIN či prihlasovacími údajmi alebo Neregistrovaní Hráči iba na TNT.
13.2. Na vopred určené a špeciálne označené (Live) Stávkové príležitosti môže SYNOT TIP prijímať Stávky i v priebehu príslušného preteku či zápasu. Kurzy jednotlivých tipov sú priebežne upravované a sú platné vždy v okamihu uzatvorenia Stávky.
13.3. Prijatú Live Stávku nie je možné stornovať. Ak je udalosť prerušená alebo nedohraná a stávky s ňou súvisiace nie je možné vyhodnotiť, SYNOT TIP si vyhradzuje právo po 60 minútach od jej prerušenia súvisiace nevyhodnotené stávky zrušiť. Následne SYNOT TIP vráti vklady zo zrušených stávok na S-kontá Registrovaným hráčom a v prípade Neregistrovaného hráča bude po načítaní takého tiketu do TNT vrátený Vklad.

 

14. Bonusové Stávky

14.1. Bonusové Stávky sú kurzové stávky, pri ktorých  Registrovaný Hráč získava nielen finančnú výhru, ale získava body , ktoré sa mu pripisujú na Vernostné konto.
14.2. Pri bonusových Stávkach sa stávkuje na SYNOT TIPom dopredu určené Stávkové udalosti, v SYNOT TIPom určenom termíne, do ktorého sú tieto bonusové Stávky prijímané (spravidla do začiatku Stávkovej udalosti, ktorá začína ako prvá). SYNOT TIP taktiež vopred určí výšku bonusu, pričom o tejto skutočnosti je povinný vopred informovať Ministerstvo financií SR a príslušný orgán dozoru (daňový úrad).

 

15. Výsledok Stávkovej udalosti

15.1. Po skončení a vyhodnotení Stávkovej udalosti vyhlási SYNOT TIP výsledok Stávkovej príležitosti.
15.2. Výsledkom Stávkovej udalosti je údaj, zverejnený spôsobom odpovedajúcim Stávkovej udalosti, hlavne zo zdrojov oficiálnych športových zväzov, organizácií, vedenia turnajov a im obdobným zdrojom v oficiálnych vyhláseniach príslušného orgánu štátnej správy alebo inštitúcie ( napr.: Slovenský štatistický úrad ), poprípade v obdobnom zdroji.
15.3. Pri Stávkových udalostiach s vopred stanovenou hracou dobou ( napr. futbalový zápas ) je výsledkom Stávkovej udalosti výsledok dosiahnutý po riadnom ukončení Stávkovej udalosti, po uplynutí stanovenej hracej doby, bez ohľadu na prípadné predĺženie, losovanie víťaza alebo akejkoľvek dodatočnej zmeny vo výsledku ( zrušenie, kontumácia, diskvalifikácia ). Prípadné výnimky z tohto ustanovenia musia byť SYNOT TIPom oznámené vopred pri vypísaní Stávkovej udalosti.
15.4. V prípade Stávkových udalostí, ktorých výsledok je napadnutý protestom pred vyhlásením SYNOT TIPom a ktoré sa netýkajú Stávkových udalostí s vopred stanovenou hracou dobou, sa za výsledok Stávkovej udalosti považuje výsledok stanovený riadiacim orgánom danej Stávkovej udalosti a nie je braný zreteľ na prípadné ďalšie možné opravné prostriedky.
15.5. Ak Stávková udalosť s výnimkou Stávkových udalostí s vopred stanovenou hracou dobou nie je uskutočnená celá, potom výsledkom Stávkovej udalosti je výsledok stanovený riadiacim orgánom Stávkovej udalosti.
15.6. Ak sa Stávková udalosť uskutoční neskôr ako vo zverejnenom termíne, vyhradzuje si SYNOT TIP právo vrátiť Stávky prijaté na tento zápas či súťaž. V prípade, že sa stávková udalosť uskutoční skôr, ako v pôvodnom stanovenom termíne, zostávajú Stávky uzatvorené do začiatku tejto Stávkovej udalosti v platnosti.
15.7. Stávky na umiestnenie jednotlivcov alebo tímov alebo iných subjektov, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov Stávkovej udalosti nezúčastnia, sa rušia a vyhodnocujú s kurzom 1.
15.8. V prípade zhodného umiestenia dvoch alebo viacerých súťažiacich jednotlivcov, tímov alebo iných subjektov na takom mieste, ktoré je pre Výhru Stávky rozhodujúce, sa príslušný Kurz delí počtom zhodne umiestnených súťažiacich.
15.9. Ak dôjde pri zadávaní Stávkovej udalosti do systému SYNOT TIP k drobnej chybe v mene súťažiaceho, tímu alebo súťaže, zostáva takáto Stávka v platnosti, ak sa táto chyba netýka vecnej podstaty Stávky a ak nemôže Hráča uviesť do omylu.
15.10. Výsledok Stávkovej udalosti je do evidencie SYNOT TIP zaznamenaný ihneď po zverejnení výsledku. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o výsledku Stávkovej udalosti, je zaznamenanie výsledku odložené do ich odstránenia.
15.11. Po zaznamenaní výsledku Stávkovej príležitosti do evidencie SYNOT TIP sú bez zbytočného odkladu vyhodnotené všetky Stávky, ktoré sa Stávkovej príležitosti týkajú.
15.12. SYNOT TIP vyhlasuje výsledky Stávkových udalostí na internetových stránkach obdobným spôsobom, akým vypísala príslušné Stávkové udalosti. Vyhlásenými výsledkami je SYNOT TIP viazaný a nemôže ich neskôr zmeniť, s výnimkou opravy zjavnej nesprávnosti alebo chyby v písaní.
15.13. SYNOT TIP môže pri vypísaní Stávkovej príležitosti uverejniť odlišný spôsob stanovenia jej výsledku (  napr. Handicap )
15.14. V prípade zverejnenia rôznych výsledkov Stávkovej príležitosti platí výsledok vyhlásený SYNOT TIPom  podľa odseku 15.12.
15.15. Tip je neplatný, bude vyhodnotený s kurzom 1 a Hráčovi sa Vklad vráti, ak:
a) Stávková udalosť bola vypísaná so zjavnou a podstatnou chybou, ktorá sa týka vecnej stránky Stávkovej príležitosti alebo môže uviesť Hráča do omylu
b) Technickou alebo inou chybou dôjde k situácií, kedy Kurzy na jednu stávkovú príležitosť ponúkané v čase prijatia Stávky umožňujú Hráčovi tzv. istú výhru
c) Stávková udalosť bola vypísaná s chybou majúcich pôvod najmä v zámene kurzu, hraníc handicapu alebo bodových hraníc, v takom prípade je Stávková spoločnosť oprávnená túto zjavnú chybu bez zbytočného odkladu opraviť alebo Tip vyhodnotiť s Kurzom 1
d) Stávková udalosť bola celkom zrušená alebo nebola ukončená výsledkom
e) Stávková udalosť sa nedohrá z dôvodu skreču (odstúpeniu hráča v rozohranom zápase), tak bude príležitosť na víťaza zápasu vyhodnotená kurzom 1
f) Stávková udalosť sa uskutočnila za iných podmienok ako bola SYNOT TIPom vyhlásená (napríklad iný tím bol domáci, skákalo sa na inom mostíku, neuskutočnili sa všetky zápasy, boli dodatočne zmenené propozície Stávkovej udalosti)
g) Stávková udalosť, prípadne tá jej časť (napr. tretina či polčas zápasu), na ktorú sa Stávková udalosť vzťahuje, bola začatá pred prijatím Stávky
h) zápas alebo súťaž sa koná v neskoršom termíne a SYNOT TIP využije svoje právo na vrátenie Stávky
i) Ak sa jedná o Tip na stávkovú udalosť, že hráč nedá gól, pokiaľ hráč nenastúpi v základnej zostave a ako striedajúci neodohrá minimálne 30 minút v normálnej hracej dobe (futbal – 90´)
j) z dôvodu technickej chyby neboli správne aktualizované kurzy
k) Stávková udalosť bola zrušená alebo nebola dokončená a o výsledku Stávkovej príležitosti ešte nejde jednoznačne rozhodnúť (napríklad pokiaľ v nedohranom stretnutí už padli 3 góly, u Stávkovej príležitosti Pod/nad 2,5 gólu už ide jednoznačne rozhodnúť a bude normálne vyhodnotená, ale Tipy Stávkovej príležitosti Pod/nad 3,5 gólu budú vyhodnotené s Kurzom 1)
l) z dôvodu technickej chyby neboli správne aktualizované kurzy
15.16. V prípadoch uvedených v odseku 15.15. má tiež SYNOT TIP právo neprijať Stávku. Ak SYNOT TIP Stávku neprijme, nevzniká Hráčovi nárok na náhradu škody ani akékoľvek iné právo, pokiaľ to Herný plán nepripúšťa. V tomto prípade sa vráti Vklad Hráčovi aj s Manipulačnou prirážkou.
15.17. Ak Stávka obsahuje Akumulovaný tip a pre jeden či viac v ňom obsiahnutých Tipov, nastal prípad podľa odseku 12.13 písm. b) alebo podľa odseku 15.15., je každý taký Tip v Akumulovanom tipe vyhodnotený  Kurzom 1.

15.18. Špeciálne ustanovenie:

a) Baseball: Ak je zápas odložený na iný deň, SYNOT TIP príslušnú Stávkovú udalosť vždy zruší. Keď hrajú spolu rovnaké tímy dva zápasy v ten istý deň, týkajú sa všetky vypísané Stávkové udalosti prvého z nich, pokiaľ SYNOT TIP  neuvedie inak.

b) Lepšie umiestnenie: SYNOT TIP môže vypísať Stávkovú udalosť na to, ktorý z účastníkov sa v súťaži lepšie umiestni. Ak sa účastník umiestni na klasifikovanom mieste, je jeho umiestnenie lepšie ako umiestnenie účastníkov na neklasifikovaných miestach. Stávková udalosť sa zruší v týchto prípadoch:
I. minimálne jeden účastník do súťaže nenastúpi
II. ani jeden z účastníkov sa neumiestni na klasifikovanom mieste
III. obaja účastníci sa umiestnia na klasifikovanom mieste, dosiahnu zhodného umiestnenia a nie je vypísaný Tip na remízu
c) Odohranie tenisového zápasu na inom ako predpokladanom povrchu, nemá vplyv na platnosť Stávkovej udalosti                                                                                                                    
d) Pri vyhodnotení Stávkovej udalosti ohľadom strelca gólu v zápase sa neberú v úvahu vlastné góly                                                                                                                                                           
e) Futbal: Do počtu žltých kariet sa započítava aj žltá karta, po ktorej bezprostredne nasleduje červená karta
f) Motorizmus: Zahájenie závodu spomaľovacím vozom (safety car) sa nepovažuje za použitie spomaľovacieho vozu behom závodu.

 

16. Výplata Výhry

16.1. V prípade Výhry má Hráč nárok na výplatu Výhernej sumy.
16.2. Ak vzniknú pred výplatou výhry pochybnosti o regulérnosti stávky, prípadne bude uzavretá stávka vyhodnotená ako neobvyklá obchodná operácia v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“) a smerníc na jeho základe vydaných SYNOT TIPom, bude výplata výhry pozastavená podľa § 6 zákona 297/2008 Z. z. do doby vydania právoplatného rozhodnutia príslušným orgánom.
16.3. REGISTROVANÝ HRÁČ

Výhra je vyplácaná Registrovanému Hráčovi na jeho S-Konto neodkladne po zverejnení oficiálnych výsledkov stávkových udalostí.  Registrovaný Hráč má možnosť požiadať o výplatu z S-konta na TNT prostredníctvom obsluhy, ktorá mu požadovanú sumu potvrdí a zároveň v hotovosti vyplatí. Registrovaný Hráč o výplate z S-konta prostredníctvom TNT získa potvrdenie o výplate.
16.3.1. Pripísanie Výhry na S-konto bude realizované ihneď po zverejnení výsledku Stávkovej udalosti  podľa bodu 15; tohto Herného plánu.
16.3.2. Pokiaľ bola výplata Výhernej sumy pri Stávke prevedená neoprávnene, prevedie ju SYNOT TIP z S-konta Registrovaného Hráča na svoj účet. Pokiaľ zostatok peňažných prostriedkov evidovaných na S-konte Registrovaného Hráča nepostačuje k úhrade neoprávnene vyplatenej sumy, vyzve SYNOT TIP Registrovaného Hráča k vráteniu bezdôvodného obohatenia. Registrovaný Hráč je povinný bez zbytočného odkladu neoprávnené prijatú sumu vrátiť späť na S-konto a SYNOT TIP ďalej postupuje podľa prvej vety tohto odseku.
16.4. NEREGISTROVANÝ HRÁČ

Výhra je Neregistrovanému Hráčovi vyplatená v akejkoľvek prevádzke, v ktorej je umiestnený funkčný TNT po predložení tiketu. V prípade podozrenia, že Neregistrovaný Hráč nespĺňa podmienku minimálneho veku 18 rokov, je obsluha oprávnená Neregistrovaného Hráča vyzvať na predloženie dokladu totožnosti. Ak Neregistrovaný Hráč spĺňa podmienku minimálneho veku 18 rokov, je obsluhou TNT Neregistrovanému Hráčovi výherná suma vyplatená. Ak podmienka nie je splnená, výhra Neregistrovanému Hráčovi nebude vyplatená. Neregistrovaný Hráč má možnosť si uplatniť nárok na výhru do 60 dní od vyhodnotenia poslednej stávkovej udalosti. Ak tak neurobí, tiket stráca platnosť a výhra prepadá v prospech SYNOT TIPu. Pokiaľ má Neregistrovaný Hráč  výherné tikety, odovzdá ich obsluhe a tá ich v režime obsluhy priloží ku čítačke čiarového kódu alebo si ich do kreditu načíta sám bez pomoci obsluhy. Pokiaľ je tiket výherný, zvýši sa kredit Hráča o jeho výhru. Neregistrovaný Hráč má možnosť si daný kredit vyplatiť pomocou obsluhy alebo má možnosť podať si ďalšie stávky.

16.4.1. Vyplatenie výhier bude realizované podľa nasledujúcich pravidiel:

 a) Výhry do 5 000 € sa môžu vyplatiť v hotovosti alebo SYNOT TIP vyplatí výhru niektorou formou bezhotovostného platobného styku do 5 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 b) Výhry nad 5 000 € z jednej stávkovej hry nesmú byť v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti vyplatené v hotovosti, ale len niektorou formou bezhotovostného platobného styku, pričom výhra bude vyplatená do 5 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru. Výherca je povinný poskytnúť obsluhe nevyhnutné osobné údaje na vypísanie dokladu o výhre. V prípade neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov na vypísanie dokladu o výhre nemá výherca právo na vyplatenie výhry. V prípade bankového prevodu poplatok za prevod peňazí znáša SYNOT TIP, v prípade poštovej poukážky poplatok za poslanie poukazu znáša Hráč.

16.4.2. V prípade, že Hráč ma vystavenú poukážku a nebola mu vyplatená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v pobočke s TNT, môže si ju nechať vyplatiť na akomkoľvek TNT SYNOT TIPu na území Slovenskej republiky. Ak hráč požaduje výplatu na konkrétnej pobočke s TNT a na pobočke nie je dostatok finančných prostriedkov, SYNOT TIP je povinný zabezpečiť finančnú hotovosť v takej výške, aby  nedošlo k porušeniu bodu 16.4.1 a).

 

17. Spôsob príjmu a výplaty peňažných prostriedkov

17.1. SYNOT TIP prijíma peňažné prostriedky podľa požiadaviek Hráča a v závislosti na technických možnostiach nasledujúcimi spôsobmi:
a) prevodom z peňažného účtu Hráča v prospech SYNOT TIPu
b) pomocou platobnej karty Hráča vystavenej k peňažnému účtu vedenému v peňažnom ústave na území Slovenskej republiky, ktorý má oprávnenie prevádzkovať bankové služby na území Slovenskej republiky                                                                                                                       
c) pomocou poštovej poukážky Slovenskej pošty, a.s.,
d) pomocou iných platobných systémov, ktoré sú legálne na území SR,
e) priamym vkladom hotovosti do TNT. Priamy vklad v hotovosti nesmie v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti prevyšovať 5 000 €.
17.2. Peňažný účet Hráča podľa 17.1 a) musí byť vedený v peňažnom ústave na území Slovenskej republiky, ktorý má oprávnenie prevádzkovať bankové služby na území Slovenskej republiky. Pokiaľ chce Hráč použiť tento spôsob platby, musí registrovať tento peňažný účet v SYNOT TIPe a zároveň musí prehlásiť, že je vlastníkom uvedeného účtu. Túto svoju povinnosť tiež musí Hráč uskutočniť pri zmene účtu. Každý Hráč môže mať v SYNOT TIPe registrovaný najviac jeden peňažný účet.
17.3. SYNOT TIP vypláca peňažné prostriedky podľa požiadavky Hráča a v závislosti na technických možnostiach nasledujúcimi spôsobmi:
a) prevodom na peňažný účet Hráča podľa odseku 17.2.,
b) prevodom na Vklad pre uzatváranú Stávku,
c) výplatou hotovosti na prevádzke, kde je umiestnený TNT po predložení výherného Tiketu. Výhry nad 5 000 € z jednej stávkovej hry môžu byť vyplatené len v súlade s Článkom 16. Výplata výhry, odsek 16.4.1., písm. b) Herného plánu.

17.4. V prípade Výhry presahujúcej 2 000 € môže SYNOT TIP Hráča vyzvať, aby sa dostavil do jeho sídla za účelom predloženia preukazu totožnosti a preukázania, že je vlastníkom peňažného účtu uvedeného pri registrácii, na ktorý má byť Výhra vyplatená. V opačnom prípade je SYNOT TIP oprávnená výplatu Výhry pozastaviť až do splnenia tejto podmienky.

 

18. Reklamačný poriadok

18.1. Pokiaľ Hráč nesúhlasí s Výhernou sumou, výsledkom Stávkovej udalosti, odmietnutím Stávky alebo iným rozhodnutím alebo postupom SYNOT TIPu, môže do 30 dní odo dňa, kedy nastala sporná skutočnosť uplatniť reklamáciu písomne doporučeným listom na adresu sídla prevádzkovateľa.
18.2. Na reklamácie podané iným, než v odseku 18.1. uvedeným spôsobom, sa nebude prihliadať.
18.3. V reklamácii musí Hráč uviesť:
a) adresu pre doručenie odpovede tak, aby mohla byť doručená do vlastných rúk
b) ak má uzatvorenú zmluvu o účasti na kurzovom stávkovaní, potom číslo tejto zmluvy a číslo Benefit karty
c) stručný popis skutkového stavu
18.4. Pokiaľ nebude obsahovať reklamácia náležitosti podľa odseku 18.3., bude odmietnutá, pričom SYNOT TIP  je povinný vytknúť vady reklamácie s poučením, že pokiaľ Hráč neodstráni vady do 15 dní od doručenia oznámenia o odmietnutí reklamácie, pristupuje sa ku reklamácii, ako keby nebola uskutočnená.
18.5. Hráč si je vedomý toho, že odpoveď na reklamáciu bude zaslaná s doručenkou do vlastných rúk; prípadné zlé alebo nedostatočné údaje (odsek 18.3. písm. a) uvedené Hráčom idú na ťarchu Hráča.
18.6. SYNOT TIP je povinný o reklamácii rozhodnúť  do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie a svoje rozhodnutie oznámiť Hráčovi v zmysle odseku 18.7. alebo odseku 18.8.
18.7. Pokiaľ SYNOT TIP reklamácii úplne vyhovie, vykoná vysporiadanie alebo iný Hráčom požadovaný úkon, pričom o tejto skutočnosti Hráča informuje podľa bodu 18.5.
18.8. Pokiaľ SYNOT TIP reklamácii nevyhovie, oznámi to Hráčovi podľa bodu 18.5. s odôvodnením do 30 dní od rozhodnutia o výsledku reklamačného konania či bude kladné, alebo záporné.
18.9. Náklady na reklamáciu nesie každá zo strán sama a zo svojich prostriedkov.

 

19. Povinnosť mlčanlivosti

19.1. Akékoľvek informácie, ktoré sa SYNOT TIP dozvie o Hráčovi a jeho účasti na hre, sú považované za dôverné informácie. SYNOT TIP sa zaväzuje, že žiadnu takúto informáciu nedá bez súhlasu Registrovaného Hráča tretej osobe. Registrovaný Hráč súhlasí s tým, aby SYNOT TIP dala takéto informácie tretej osobe len v prípade, že toto podanie je potrebné pre plnenie zmluvy medzi Registrovaným Hráčom a SYNOT TIPom, to je hlavne v prípade, kedy SYNOT TIP takéto informácie podá osobám, ktoré SYNOT TIPu poskytujú plnenie potrebné pre zabezpečenie riadneho prevádzkovania Kurzových stávok. Informácia, ktorá sa stane prístupnou verejnosti inak, ako porušením tejto povinnosti zachovať mlčanlivosť, nie je dôvernou informáciou.
19.2. Za porušenie povinnosti zachovať mlčanlivosť sa nepovažuje zdieľanie informácií v prípade, kedy poskytnutie určitých údajov alebo informácií vyplýva z platných právnych predpisov a súčasne SYNOT TIP nie je oprávnená poskytnutie informácie odoprieť.

 

20. Ukončenie registrácie

20.1. V prípade, že S-konto bude zrušené z korektných dôvodov, osoba uvedená v registračnom formulári, ktorá finančné prostriedky na tento účet previedla, má nárok na vrátenie nespotrebovaného zostatku finančných prostriedkov na tomto S- konte. 
Osoba nemá nárok na vyplatenie výhier v prípade zrušenia S- konta z nekorektných dôvodov .

20.2. Registrovaný Hráč je oprávnený kedykoľvek S-konto zrušiť, a to na základe elektronicky zaslanej žiadosti. SYNOT TIP sa zaväzuje, že v čo najkratšom čase  po doručení žiadosti o zrušenie S- konta vráti Registrovanému Hráčovi nespotrebované finančné prostriedky na osobný bankový účet  uvedený v registračnom formulári. Po doručení výpovede SYNOT TIP zablokuje S- konto tak, že nie je možné uzatvárať nové stávky. Lehota na vyplatenie nespotrebovaných finančných prostriedkov sa môže predĺžiť, ak má Registrovaný Hráč uzavreté stávky, ktoré nie sú vyhodnotené. SYNOT TIP zruší S- konto až keď budú všetky stávky vyhodnotené.

20.3. SYNOT TIP je oprávnený jednostranne zrušiť S- konto, pokiaľ prestane vykonávať služby hráčskeho konta po dobu 5 rokov. V takom prípade je SYNOT TIP povinný zabezpečiť bezodkladné vyplatenie nespotrebovaných finančných prostriedkov.

20.4. Oznámenie o zrušení S-konta zasiela SYNOT TIP Registrovanému Hráčovi na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári a zároveň oznámenie zasiela na adresu bydliska uvedenú v registračnom formulári. Ukončenie Zmluvy o účasti na kurzovom stávkovaní, alebo výpoveď je riadne doručená, pokiaľ sa ich podarí doručiť aspoň jedným z týchto spôsobov. Ukončenie a výpoveď sú riadne doručené tiež vtedy, pokiaľ sa listová zásielka vráti v dôsledku toho, že adresát je neznámy, adresát sa odsťahoval alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, z ktorého je zrejmé, že  Registrovaný Hráč sa na adrese uvedenej v registračnom formulári už nenachádza a neurobil zmeny v registračnom formulári týkajúce sa zmeny bydliska, pričom doručenie je účinné dňom, kedy sa zásielka vráti naspäť.

20.5. V prípade, že nespotrebované finančné prostriedky, ktoré by mal SYNOT TIP vyplatiť Registrovanému Hráčovi pri ukončení poskytovania služieb S-konta nie je možné vyplatiť na osobný bankový účet uvedený v registračnom formulári (napr. zrušením osobného účtu Registrovaného Hráča,  problémy s elektronickým prevodom, atď.), oznámi to SYNOT TIP Registrovanému Hráčovi na adresu uvedenú v registračnom formulári a vyžiada si, aby Registrovaný Hráč určil iný spôsob vyplatenia danej hotovosti. Ak Registrovaný Hráč neodpovie do 60 dní, má sa za to, že nemá záujem o vrátenie finančných prostriedkov a finančné prostriedky zostávajú SYNOT TIPu.

 

21. Zmeny Herného plánu

21.1. SYNOT TIP môže kedykoľvek zmeniť Herný plán. K platnosti zmeny Herného plánu je nutné jej schválenie Ministerstvom financií SR

 

22. Ostatné situácie

22.1. V situáciách, ktoré tento Herný plán neupravuje, je záväzné rozhodnutie SYNOT TIPu.

 

23. Uverejnenie

23.1. SYNOT TIP uverejňuje:
a) Herný plán a jeho zmeny
b) vypísané Stávkové udalosti, Tipy a Kurzy
c) vyhlasované výsledky Stávkových udalostí
d) ďalšie informácie, pokiaľ tak určí Herný plán
23.2. Za uverejnenie sa považuje (pokiaľ nie je príslušným ustanovením vyžadovaný iný spôsob uverejnenia ) oznámenie na internetových stránkach SYNOT TIPu.
23.3. Vybrané informácie posiela SYNOT TIP Hráčovi na jeho žiadosť spôsobom, o ktorý sám požiada.
23.4. Okamihom uverejnenia, poprípade okamihom doručenia príslušnej informácie je taká informácia
záväzná pre SYNOT TIP a všetkých Hráčov.

V Poprade dňa 15.10.2018
Tento herný plán nadobúda účinnosť dňom 28.11.2018

Používaním našich internetových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies podľa Zásad používania súborov cookies